Enerji Verimliliği Kanunu

Enerji Verimliliği Kanunu

2 Mayıs 2007 ÇARSAMBA

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

          Kanun Numarası            : 5627

          Kabul
Tarihi                   : 18/4/2007

          Yayımlandığı
R.Gazete   : Tarih :  2/5/2007  
Sayı : 26510

          Yayımlandığı
Düstur       : Tertip :  5  Cilt
: 46 Sayfa:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 –
(1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması
için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin
artırılmasıdır.

             Kapsam

             MADDE 2 –
(1) Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında,
endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde,
iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına
ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine,
yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl
ve esasları kapsar.

             (2)
Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile özellik
veya görünümleri kabul edilemez derecede değişecek olan sanayi alanlarında
işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak kullanılan,
planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört ayından daha az
kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin altında olan binalar,
koruma altındaki bina veya anıtlar, 
tarımsal binalar ve atölyeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

             Tanımlar

             MADDE 3 –
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

             a)
Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

             b) Genel
Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,

             c) Kurul:
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunu,

             ç) Kamu
kesimi: Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, üniversiteler ve mahallî idareleri,

             d) Meslek
odaları: Elektrik ve makina mühendisleri odalarını,

             e)
Şirket: Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları
yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek
üzere yetki belgesi verilen enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini,

             f) Yetkilendirilmiş
kurumlar: Düzenlenen yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, eğitim,
yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük
tarafından, Kurul onayı ile yetkilendirilen meslek odaları ve üniversiteleri,

Sayfa 1

10060

             g) TEP:
Ton Eşdeğer Petrolü,

             ğ) Atık:
Kullanılmış lastikler, boya çamurları, solventler, plastikler, Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından yakıt olarak kullanılması uygun görülen atık yağlar ve
diğer atıkları,

             h) Bina
sahibi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik
gibi tasarruf edeni,

             ı)
Endüstriyel işletme: Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel
kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri bin TEP ve üzeri olan, ticaret
ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet
gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri,

             i) Enerji
kimlik belgesi: Asgarî olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim
sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin
verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi,

             j) Enerji
verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel
işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji
tüketiminin azaltılmasını,

             k) Etüt:
Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için
yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından
oluşan çalışmaları,

             l) Enerji
verimliliği hizmetleri: Enerji verimliliği konusunda danışmanlık, eğitim, etüt
ve uygulama hizmetlerini,

             m) Enerji
yoğunluğu: Bir birim hasıla üretebilmek için tüketilen enerji miktarını,

             n) Enerji
yöneticisi ve sertifikası: Bu Kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde ve
binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve
enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişi ile Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş
kurumlar veya enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından enerji
yöneticileri için düzenlenen belgeyi,

             o) Enerji
yönetimi: Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak
üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama
faaliyetlerini,

             ö) Geri
ödeme süresi: Endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji
verimliliğinin artırılması amacıyla hazırladıkları veya şirketlere
hazırlattıkları projelerde ihtiyaç duyulan yatırım harcamalarının projede
öngörülen tasarruflarla geri kazanılmasını sağlayan süreyi,

             p)
Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı
olarak üretimini,

             r)
Uygulama anlaşması: Etüt çalışmaları ile belirlenen önlemlerin uygulanmasını
gerçekleştirmek amacıyla şirketlerin yaptıkları anlaşmayı,

             s) Yakma
tesisleri: Yakıtın yandığı yer ile bu yere bağlı parçalar ve atık gaz
tertibatlarının dâhil olduğu ısı elde edilen tesisleri,

             ş) Yetki
belgesi: Düzenlenen yetkilendirme anlaşmaları çerçevesinde, üniversitelere ve
meslek odalarına eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere
Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından, şirketlere ise eğitim, etüt,
danışmanlık ve uygulama faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük, meslek
odaları veya üniversiteler tarafından verilen belgeyi,

             ifade
eder.

Sayfa 2

10061

İKİNCİ BÖLÜM

Kurul ve Yetkilendirmeler

             Enerji
Verimliliği Koordinasyon Kurulu

             MADDE 4 –
(1) Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm ilgili kuruluşlar
nezdinde etkin olarak yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve koordinasyonu
amacıyla Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Kurulca alınan
kararların uygulanmasının takibi ve sekreterlik hizmetleri Genel Müdürlük
tarafından yürütülür.

             (2)
Kurul; Bakanlığın Genel Müdürlüğün ilgilendirildiği müsteşar yardımcısı
başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bakanlık,
Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine
Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türkiye Belediyeler
Birliğinin birer üst düzey temsilcisinden oluşur.

             (3)
Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

             a) Ulusal düzeyde enerji verimliliği
stratejileri, planları ve programları hazırlamak, bunların etkinliğini
değerlendirmek, gerektiğinde revize edilmelerini, yeni önlemlerin alınmasını ve
uygulanmasını koordine etmek.

             b) Genel
Müdürlük tarafından yürütülen enerji verimliliği çalışmalarını yönlendirmek ve
enerji verimliliği hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında, Genel Müdürlük
tarafından meslek odalarına ve üniversitelere verilen yetki belgelerini
onaylamak.

             c) 8 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamındaki uygulamalardan yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerin
yaptıkları veya şirketlere hazırlattıkları uygulama projelerini, 8 inci
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki gönüllü anlaşmaları
onaylamak ve uygulamanın sonuçlarını izlemek.

             ç) Kurula
verilen görevler kapsamında ve gerekli gördüğü hallerde, giderleri Genel
Müdürlük bütçesinden karşılanmak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının,
üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile
geçici ihtisas komisyonları oluşturmak.

             d)
Yetkilendirilmiş kurumların, şirketlerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile her yıl Kasım ayında
Genel Müdürlük tarafından düzenlenecek danışma kurulu toplantılarının gündemini
ve toplantıya katılacak kuruluşları belirlemek, toplantı sonuç
değerlendirmelerini ve önlem önerilerini onaylamak.

             e) Her
yıl Ocak ayı içinde yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikası bedellerini
belirlemek ve yayımlamak.

             (4) Kurul
her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere, dört kez olağan
olarak toplanır. Ayrıca, Kurul Başkanının gerekli görmesi halinde, yapılan
çağrı üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Toplantı yeter sayısı için üçte
iki çoğunluk aranır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Sayfa 3

10062

             (5) Genel Müdürlük bütçesinden karşılanmak
üzere, her toplantı günü için, Kurul Başkanı ve üyelerine, yılda dörtten fazla
olmamak üzere uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2.000), uhdesinde herhangi bir
kamu görevi bulunmayanlara ise (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

            
Yetkilendirmeler

             MADDE 5 –
(1) Enerji verimliliği hizmetlerinin yürütülmesine yönelik yetkilendirmeler ve
bu kapsamdaki faaliyetler aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

             a)
Yetkilendirmeler ve yetki belgesine ilişkin işlemler şunlardır:

             1)
Üniversitelere ve meslek odalarına uygulamalı eğitim yapabilmeleri ve
şirketleri yetkilendirebilmeleri için Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından
yetki belgesi verilir. Bu belgeler bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde
belirlenen usûl ve esaslara aykırı bir durum olmadıkça her beş yılda bir
yenilenir. Yetki belgesi yenilenmeyen kurumların şirketlere verdikleri yetki
belgeleri ile ilgili işlemler, süreleri doluncaya kadar Genel Müdürlük
tarafından yürütülür.

             2)
Şirketlere  eğitim, etüt, danışmanlık ve
uygulama faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük ve/veya yetkilendirilmiş
kurumlar tarafından yetki belgesi verilir. Bu belgeler bu Kanun ve ilgili
yönetmeliklerde belirlenen usûl ve esaslara aykırı bir durum olmadıkça her üç
yılda bir yenilenir. Şirketler, yetki belgesi bedelinin tamamını ve enerji
yöneticisi sertifikası bedelinin yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla Kurul
tarafından belirlenen bölümünü yetkilendirme anlaşması yaptıkları kurum veya
kuruluşa öder.

             b)
Yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler, Genel Müdürlük tarafından kamuoyuna
duyurulur.

             c) Genel
Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler ile bunlar adına hareket eden
görevlileri, enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları sırasında elde ettikleri
ve müşterilerinin ticarî ilişkilerine zarar verecek ticarî sırları gizli
tutmakla yükümlüdür. Bu sırları gizli tutmakla yükümlü olanlar, görevlerinden
ayrılmış olsalar dahi bu sırları kendi menfaatlerine ve başkalarının lehine
kullanamaz.

             ç) Genel
Müdürlük ve yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yürütülecek faaliyetler
şunlardır:

             1) Genel
Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar, şirketlere yetki belgesi verir, enerji
yöneticisi eğitimi ve sertifikalandırma faaliyetlerini yürütür.

             2)
Yetkilendirilmiş kurumlar yetki belgesi verdikleri şirketlerin faaliyetlerini
izler, bu Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak Bakanlık tarafından
yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil eden hususları otuz
gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.

             3) Genel
Müdürlük, televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmak üzere bilinçlendirme ve
bilgilendirme amaçlı eğitim programları, yarışmalar, kısa süreli film ve/veya
çizgi filmler hazırlar veya hazırlattırır.

             4)
Yetkilendirilmiş kurumlar Genel Müdürlüğe her yıl faaliyet raporu sunar.

             d)
Şirketlerin görevleri şunlardır:

             1)
Eğitim, sertifikalandırma, endüstriyel işletmeler, bina sahipleri veya
yönetimleri ile  aralarında yapılan
hizmet anlaşmaları çerçevesinde, etüt ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek.

Sayfa 4

10063

             2) Enerji
verimliliği etüt çalışması ile belirledikleri önlemlerin uygulanmasına yönelik
projeyi hazırlamak.

             3)
Uygulama anlaşması kapsamındaki tadilatları proje doğrultusunda gerçekleştirmek
ve enerji tasarruf miktarını garanti etmek.

             4) Yetki
aldıkları kuruma her yıl faaliyet raporu sunmak.

             e) Enerji
tasarruf miktarı ile ilgili olarak yapılan uygulama anlaşması kapsamında
garanti ettiği taahhüdünü, uygulama öncesi ve sonrası yapacağı ölçümlerle
endüstriyel işletmenin ve yetkilendirildiği kurumun temsilcileri huzurunda
kanıtlayamayan şirket, yetkilendirildiği kurum tarafından internet üzerinden
ilan edilir. En fazla üç uygulama anlaşmasındaki taahhüdünü yerine getiremeyen
şirketin yetki belgesi, bir yıl sonra yenilenebilmek üzere iptal edilir.

             f)
Şirketlerin uygulama anlaşmaları kapsamında ölçümlerle kanıtladıkları tasarruf
miktarl    arı, yetkilendirildikleri
kurumlar tarafından internet üzerinden ilan edilir.

             (2) Yetki
belgesinin verilmesine, yetkilendirilecek kurumlarda ve şirketlerde aranacak
niteliklere, yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikasına ilişkin hususlar
ile bu madde kapsamındaki yetkilendirmelere, faaliyetlere ve görevlere ilişkin
usûl ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle
düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim, Bilinçlendirme ve Uygulamalar

             Eğitim ve
bilinçlendirme

             MADDE 6 –
(1) Enerji verimliliği hizmetlerinin etkinliğini ve enerji bilincini artırmak
amacıyla aşağıdaki esaslar çerçevesinde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri
gerçekleştirilir.

             a)
Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan usûl ve esaslar
çerçevesinde;

             1)
Şirketler için Genel Müdürlük ve/veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından,
enerji yöneticileri için Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler
tarafından teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlenir.

             2) Genel
Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar, yetkilendirme anlaşması yaptıkları
şirketlerin eğitim programlarına laboratuvar kullanım desteği sağlar.

             b) Enerji
ve enerji verimliliği ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’nin genel enerji
durumu, enerji kaynakları, enerji üretim teknikleri, günlük hayatta enerjinin
verimli kullanımı ile iklim değişikliği ve çevrenin korunmasında enerji
verimliliğinin önemi konularında teorik ve pratik bilgiler verilmek üzere,
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, askeri liseler ile er-erbaş eğitim
merkezlerinde ders ve eğitim programları yürütülür; örgün ve yaygın eğitim
kurumlarının ders programlarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, kamu kurum
ve kuruluşlarının hizmet içi eğitimlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar
tarafından gerekli düzenlemeler yapılır.

Sayfa 5

10064

             c)
Enerjinin verimli kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kamuoyunun
bilinçlendirilmesine yönelik yapılacak faaliyetler şunlardır:

             1) Ulusal
ve/veya bölgesel yayın yapan televizyon ve radyo kanalları, Genel Müdürlük
tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan enerjinin verimli kullanılması ile
ilgili eğitim programlarını, yarışmaları, kısa süreli film ve/veya çizgi
filmleri,  13/4/1994 tarihli ve 3984
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 31 inci
maddesi gereğince bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı eğitim programları
kapsamında, toplam yayın süresi ayda asgarî otuz dakikadan az olmamak üzere
07:00 ila 23:00 saatleri arasında yayınlar.

             2)
Lisansları kapsamında elektrik ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler bir
önceki malî yıla ait tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim
bedelini içeren aylık bazdaki bilgileri internet ortamında müşterilerinin
bilgisine sunar.

             3)
Üreticiler ve ithalatçılar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve
ilan edilen Türkçe kullanım ve tanıtma kılavuzu ile satılmak zorunda olan
enerji tüketen malların kullanım kılavuzlarında, malın enerji tüketimi
açısından verimli kullanımı ile ilgili bilgilere ayrı bir bölümde yer verir. Bu
hükmün uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir.

             4) Milli
Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, meslek
odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile Genel Müdürlük
tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası
etkinlikleri düzenlenir. Bu kapsamdaki etkinliklerin nitelikleri Kurul
tarafından belirlenir.

            
Uygulamalar

             MADDE 7 –
(1) Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla aşağıdaki uygulamalar
gerçekleştirilir.

             a) Enerji
yönetimi ile ilgili olarak yürütülecek faaliyetler şunlardır:

             1)
Endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir.
Organize sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP’ten daha az enerji tüketimi
bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi
kurulur.

             2) Toplam
inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık enerji tüketimi beşyüz TEP ve
üzeri olan ticarî binaların, hizmet binalarının ve kamu kesimi binalarının
yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri, enerji
yöneticisi görevlendirir veya enerji yöneticilerinden hizmet alır.

             3) Kamu
kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri
olan endüstriyel işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji
yönetim birimi kurulur. Organizasyonlarında kalite yönetim birimi bulunan
endüstriyel işletmeler, bu birimlerini enerji yönetim birimi olarak da
görevlendirebilir.

             4) Enerji
yöneticileri ile  enerji yönetim
birimlerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık
tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda ise enerji yöneticisi görevlendirilmesine ilişkin
usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sayfa 6

10065

             b) İzleme, analiz ve projeksiyon
çalışmalarına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler yürütülür:

             1) Ülke
genelinde, endüstriyel işletmelerde ve binalardaki enerji verimliliğinin
gelişimini bölge ve sektör bazında ortaya koyan envanter ve geleceğe yönelik
projeksiyonlar yetkilendirilmiş kurumların işbirliği ile Genel Müdürlük
tarafından, kamu kesimi ile ilgili olarak kendi tespit ve değerlendirmelerini
içeren yıllık raporlar ise Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve yayımlanır.

             2) Endüstriyel işletmeler ve enerji
yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri ve/veya yönetimleri
istenen bilgileri, kamu kesiminde enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan
kurum ve kuruluşlar ise formatı Genel Müdürlük tarafından belirlenen enerji
tüketim bilgileri ve kendi tespitlerini içeren 
raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verir.
Endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlüğün yerinde yapacağı incelemelere imkân
tanır.

             c)
Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık
kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak
paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan
projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.

             ç) Toplam
inşaat alanı yönetmelikte belirlenen mesken amaçlı kullanılan binalarda, ticarî
binalarda ve hizmet binalarında uygulanmak üzere mimarî tasarım, ısıtma,
soğutma, ısı yalıtımı, sıcak su, elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki
normları, standartları, asgarî performans kriterlerini, bilgi toplama ve
kontrol prosedürlerini kapsayan binalarda enerji performansına ilişkin usûl ve
esaslar,  Türk Standartları Enstitüsü ve
Genel Müdürlük ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik
hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde ilgili idare tarafından yapı
kullanma izni verilmez.

             d)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre
hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji
kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya
soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile
ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması gereken
diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak
üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.
Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan
binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

             e)
Elektrik enerjisi üretim tesisleri ile iletim ve dağıtım şebekelerinde enerji
verimliliğinin artırılmasına, talep tarafı yönetimine, termik santrallerin atık
ısılarından yararlanılmasına, açık alan aydınlatmalarına, biyoyakıt ve hidrojen
gibi alternatif yakıt kullanımının özendirilmesine ilişkin usûl ve esaslar,
Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

             f)
Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili olarak; yurt içinde
üretilen araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda
verimlilik standartlarının yükseltilmesine, toplu taşımacılığın
yaygınlaştırılmasına, gelişmiş trafik sinyalizasyon sistemlerinin kurulmasına
ilişkin usûl ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile müştereken
hazırlanarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle
düzenlenir.

Sayfa 7

10066

             g)
Endüstriyel işletmelerde ve binalarda yapılan etüt çalışmaları sırasında,
akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu
yapılmış ve etiketlenmiş cihazların kullanılması zorunludur.

             ğ)
(Değişik: 9/7/2008-5784/21 md.) Yakma tesislerinde yer alan kazanların,
brülörlerin, kat kaloriferi ve kombilerin, elektrik motorlarının, klimaların,
elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin sınıflandırılmasına ve asgarî
verimlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarafından belirlenir ve asgarî sınırları sağlamayanların satışına izin
verilmez.

             h)
(Mülga: 9/7/2008-5784/21 md.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destekler ve Diğer Uygulamalar

             Destekler

             MADDE 8 –
(1) Enerji verimliliği uygulama projelerinin desteklenmesi, enerji yoğunluğunun
azaltılması, araştırma ve geliştirme projeleri ile ilgili uygulamalar aşağıdaki
usûl ve esaslara göre yürütülür.

             a) Enerji
verimliliği uygulama projeleri aşağıdaki esaslara göre desteklenir:

             1)
Endüstriyel işletmeler tarafından Genel Müdürlüğe sunulan, Genel Müdürlüğün
uygun görüşü ile Kurul tarafından onaylanan, geri ödeme süresi en fazla beş yıl
ve projesinde belirlenmiş bedelleri en fazla beşyüzbin Türk Lirası olan
uygulama projeleri bedellerinin en fazla yüzde yirmisi oranında desteklenir.

             2)
Verimlilik artırıcı projeleri desteklenen tüzel kişiler, bu projelerini
işletmelerinde iki yıl içinde uygular. Bu süreyi aşan veya projesinden farklı
yapılan uygulamalar desteklenmez. Uygulama öncesi ve sonrası bilgi ve
görüntüleri ihtiva eden uygulama raporları Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygulama
sonuçları Genel Müdürlük tarafından yerinde kontrol edilir.

             3) Enerji
verimliliğini artırıcı uygulama projelerinin desteklenmesi ile ilgili usûl ve
esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

             b) Enerji
yoğunluğunun azaltılmasına yönelik aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir:

             1) Herhangi
bir endüstriyel işletmesi için üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama
olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile
gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin
ilgili endüstriyel işletmesinin, ödenek imkânları gözönüne alınmak ve yüzbin
Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin
yüzde yirmisi karşılanır.

             2) Bu
bendin (1) numaralı alt bendi kapsamında taahhütlerin yerine getirildiği
endüstriyel işletmelerde, daha sonraki yıllarda enerji yoğunluklarını artıran
gerçek veya tüzel kişiler Genel Müdürlük ile ikinci defa anlaşma yapamaz.

Sayfa 8

10067

             3)
Gönüllü anlaşma yapan gerçek veya tüzel kişilerin endüstriyel işletme içinde
tükettikleri enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik
enerjisine dönüştüren tesislerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinde tanımlanan ve yurt içinde imal edilen kojenerasyon tesislerinde veya
hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş ve biyokütle kaynaklarını kullanarak
ürettikleri enerji, enerji yoğunluğu hesabına dâhil edilmez.

             4)
Bünyesinde birden fazla endüstriyel işletme bulunan gerçek veya tüzel kişilerin
gönüllü anlaşma yapmadıkları endüstriyel işletmelerindeki enerji yoğunluğu
değişimleri, Genel Müdürlük tarafından ayrıca incelenir.

             5)
Gönüllü anlaşma yapılacak endüstriyel işletmelerde aranacak nitelikler, enerji
yoğunluğu hesaplama yöntemleri ve mücbir sebep halleri de dâhil olmak üzere
gönüllü anlaşmalarda bulunması gereken diğer esaslar Bakanlık tarafından
yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

             c) Enerji
verimliliği uygulama projelerinin desteklenmesi ve enerji yoğunluğunun
azaltılması uygulamalarına yönelik olarak Genel Müdürlük bütçesine gerekli
ödenek konulur. Destekler için ayrılan ve kullanılan ödenekler, desteklenen
projeler, gönüllü anlaşmalar, enerji yoğunluklarını azaltan ve artıran
endüstriyel işletmeler, eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri Genel Müdürlüğün
internet sayfasında ilan edilir.

             ç)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, enerji verimliliğinin
artırılması ile yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına
yönelik araştırma ve geliştirme projelerini öncelikle destekler; bu projelerin
yönlendirilmesinde ve değerlendirilmesinde Genel Müdürlüğün görüşünü alır.

             Diğer
uygulamalar

             MADDE 9 –
(1) Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla aşağıdaki uygulamalar
gerçekleştirilir:

             a)
Endüstriyel işletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin
artırılmasına yönelik olarak hazırlanan, Kurul tarafından onaylanan ve asgarî
yatırım büyüklükleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarın üzerinde
olan projeler ile kullandıkları yakıt türleri ve teknolojilerine bağlı olarak
Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan yıllık ortalama
verim değerlerini sağlayan kojenerasyon yatırımları, Hazine Müsteşarlığınca
yatırım teşviklerinden yararlandırılır.

             b) Küçük
ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Kurulması Hakkında Kanunda tanımlanan işletmelerin enerji verimliliğine yönelik
alacakları eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetleri, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenir. Bu uygulama
ile ilgili usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

             c)
Vakıflar tarafından kurulan şirketlerden yetki belgesi ve enerji yöneticisi
sertifikasına ilişkin herhangi bir bedel alınmaz.

Sayfa 9

10068

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdarî Yaptırımlar ve Çeşitli Hükümler

            İdarî
yaptırımlar ve uygulama  (1)

             MADDE 10
– (1) Bu Kanun kapsamında, idarî para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından
yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki
esaslar çerçevesinde idarî yaptırımlar uygulanır.

             a) İdarî
yaptırım gerektiren haller şunlardır:

             1) 5 inci
madde kapsamında yetkilendirmelerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümlerine
aykırı hareket edilmesi halinde, yetkilendirme anlaşmalarında tanımlanan usûl
ve esaslara göre yetkilendirilmiş kurumların yetki belgesi Kurul onayı ile
Genel Müdürlük tarafından, şirketlerin yetki belgeleri ise anlaşma yaptıkları
kurum tarafından iptal edilir. Yetki belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş
kurumlara veya şirketlere en az beş yıl süre ile yetki belgesi verilmez. Yetki
belgesi iptal edilen yetkilendirilmiş kurumlar tarafından şirketler ile yapılan
yetkilendirme anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından incelemeye alınır ve
yönetmelikte tanımlanan şartları haiz olmayanlar iptal edilir. Gerekli şartları
haiz olanların anlaşmaları Genel Müdürlük tarafından yenilenir.

             2) 5
inci, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında istenen bilgilerin ve
inceleme yapma imkânının verilmemesi halinde istenen bilgi ve/veya iznin
verilmesi için otuz günlük süre tanınır. Verilen süre sonunda istenen
bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde onbin Türk Lirası, hiçbir bilgi
verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkânının tanınmaması halinde ellibin Türk
Lirası idarî para cezası verilir.

             3) Bu
bendin (2) numaralı alt bendi dışında bu Kanun ve ilgili yönetmelikler
kapsamında istenen gerekli diğer bilgilerin otuz gün içinde, doğru olarak ve
gerektiği şekilde verilmemesi halinde beşyüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir.

             4) 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki ticarî sırları kendilerinin veya
başkalarının yararına kullananların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev
yapmaları iki yıldan aşağı olmamak üzere yasaklanır.

             5) 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında bu
Kanun ve çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilerek
Genel Müdürlüğe bildirilen şirketlere bu bendin (1) numaralı alt bendi
hükümleri uygulanır.

             6) 6 ncı
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan
yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 3984 sayılı Kanun hükümleri
uygulanır.

             7) 6 ncı
maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ilgili
hükümlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili tüzel kişilere beşbin Türk
Lirası idarî para cezası verilir.

             8)
Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7 nci maddenin
birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket
edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz
gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya
bina yönetimine yirmibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

––––––––––––––

(1) Bu maddedeki para cezalarının 1/1/2011 tarihinden
itibaren uygulaması ile ilgili olarak Kanunun sonundaki çizelgeye bakınız.

Sayfa 10

10069

             9) 7 nci
maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerine aykırı olarak satış yapan
gerçek ve tüzel kişilere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yirmibin Türk
Lirası idarî para cezası verilir.

             b) Bu fıkranın (a) bendinin (9)
numaralı alt bendi hariç olmak üzere, idarî para cezası uygulanmasını takip
eden bir yıl içinde aynı fiilin tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki
kat artırılarak uygulanır.

             c) Bu
fıkranın (a) bendinin (2), (3) ve (8) numaralı alt bentleri gereğince
endüstriyel işletmelere, bina sahibine veya bina yönetimine verilmiş olan ceza
miktarlarının, cezaya muhatap gerçek veya tüzel kişinin bir önceki malî yıla
ilişkin toplam enerji harcamalarının yüzde yirmisini veya tüzel kişinin bir
önceki malî yılına ilişkin bilançosunda yer alan gelirlerinin yüzde beşini
geçmesi halinde, otuz gün içerisinde bilanço ve enerji harcamalarına ilişkin
belgelerin ibraz edilmesi şartıyla, her iki sınıra göre hesaplanan tutarlardan
düşük olanı ceza miktarı olarak hesaplanır.

             ç) Bu
Kanuna göre, bir başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından uygulanması
öngörülmeyen idarî yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır.

             d) İdarî
para cezalarında tüzel kişilerin sorumluluğu, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.

            
Bakanlığın yetkileri

             MADDE 11
– (1) Bakanlık, diğer maddelerde sayılan yetkilerinin dışında:

             a) Kurul
vasıtası ile bu Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin uygulanmasını,
yönlendirilmesini, izlenmesini, değerlendirilmesini, alınacak tedbirlerin
planlanmasını ve uygulanmasında koordinasyonu sağlar.

             b) 7 nci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında enerji yöneticisi
görevlendirilmesine ve enerji yönetim birimi kurulmasına ilişkin olarak
tanımlanan rakamsal sınır değerlerini yarısına kadar azaltmaya ve iki katına
kadar artırmaya yetkilidir.

             c) 8 inci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında
belirtilen proje bedeli miktarını ve projelere verilebilecek destekleme oranını
yarısına kadar azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya, 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında belirtilen enerji
yoğunluğu azaltma oranını ve destekleme miktarını yarısına kadar azaltmaya ve
iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

            
İstisnalar

             MADDE 12
– (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile
Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinin (2) numaralı alt bendi ve (d) bendi hükümlerinden muaftır. Aynı
maddenin (a) bendi kapsamındaki hükümlere ilişkin uygulama usûl ve esasları ise
bu kurumlar tarafından belirlenir.

             MADDE 13
– (14/6/1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair
Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

             MADDE
14-15 – (20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili
olup yerine işlenmiştir.)

Sayfa 11

10070

             MADDE 16
– (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili olup yerine
işlenmiştir.)

             MADDE
17-18 – (10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile ilgili olup
yerine işlenmiştir.)

            
Yönetmeliklerin düzenlenmesi

             GEÇİCİ
MADDE 1 – (1) Bu Kanunda yürürlüğe konulması öngörülen yönetmelikler, bu
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl, 7 nci maddenin (ç) ve (d) bentleri
kapsamında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulması
öngörülen yönetmelikler ise iki yıl içinde çıkarılır. Anılan yönetmelikler
yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan
hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

             Mevcut
yetki belgeleri ve enerji yöneticisi sertifikalarının geçerliliği

             GEÇİCİ
MADDE 2 – (1) Genel Müdürlük tarafından verilmiş olan mevcut yetki belgeleri,
süreleri doluncaya kadar geçerliliklerini korur. Bu Kanunun yayımı tarihinde
mevcut olan enerji yöneticisi sertifikaları bir yıl içerisinde ücretsiz olarak
yenilenir.

            
Yükümlülüklere ilişkin ilk bilgilerin verilmesi

             GEÇİCİ
MADDE 3 – (1) Endüstriyel alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler ve yapım
aşamasında hazırlanmış uygulama projelerinde veya tadilat projelerinde toplam
inşaat alanı onbin metrekare ve üzeri olan binaların sahipleri veya
yönetimleri, Genel Müdürlük tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren
iki ay içerisinde Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan formatta
istenen bilgileri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Genel
Müdürlüğe bildirir.

             Genel Müdürlüğün
yetkilendirme görevi

             GEÇİCİ
MADDE 4 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt
bendi kapsamında, Genel Müdürlüğün şirketleri yetkilendirme faaliyeti, bu
Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl sonra yetkilendirilmiş kurum
sayısının onu aşması halinde sona erer. İki yıl içinde yetkilendirilmiş kurum
sayısı onu bulmazsa, Genel Müdürlüğün yetkilendirme faaliyeti toplam sayı on
olana kadar devam eder.

             Eğitim ve
bilinçlendirme uygulamaları

             GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 6 ncı maddenin
birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen gerekli düzenlemeler bu Kanunun
yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde ilgili kurumlar tarafından yapılır.

              (2) 6
ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) ve (3) numaralı alt
bentlerinde yer alan hükümler bu Kanunun yayımı tarihini takip eden birinci
yılın sonundan itibaren uygulanır.

             Mevcut
binalar ve endüstriyel işletmeler, inşaatı devam eden binalar ve asgarî
sınırları sağlama

             GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun
yayımı tarihinden önce mevcut olan binalar ile inşaatı devam edip henüz yapı
kullanım izni alınmamış olan binalar için, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl
süreyle  uygulanmaz.

Sayfa 12

10071

             (2) Bu
Kanunun yayımı tarihinde mevcut olan veya yapı ruhsatı alınmış binalar hakkında
7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü, bu Kanunun yayımı tarihinden
itibaren on yıl süreyle uygulanmaz.

             (3)
(Değişik:  9/7/2008-5784/22 md.) Bu
Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle 7 nci maddenin birinci
fıkrasının (ğ)  bendinde yer alan asgarî
sınırları sağlama şartı aranmaz.

             GEÇİCİ
MADDE 7 – (1) Bu Kanunda geçen Türk Lirası ibaresi karşılığında, uygulamada
28/01/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi
Hakkında Kanun hükümleri gereğince ülkede tedavülde bulunan para Yeni Türk
Lirası olarak adlandırıldığı sürece bu ibare kullanılır.

             Yürürlük

             MADDE 19
– (1) Bu Kanunun;

             a) 10
uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (8) numaralı alt bendi yayımı
tarihinden iki yıl sonra,

             b) Diğer
hükümleri yayımı tarihinde,

             yürürlüğe
girer.

             Yürütme

             MADDE 20
– (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Enerji Verimliliği Kanunu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön